Estudis Energètics

Consum energètic de la instal·lació actual

Es realitzarà un estudi detallat de tots els aparells elèctrics instal·lats, tant de sistemes d'il·luminació, ventilació, extracció i altres consumidors, s'analitzarà el seu consum tant parcial com total, depenent dels temps de funcionament de cadascuna de les lluminàries o aparells elèctrics connectats a aquesta xarxa elèctrica.

Potència contractada instal·lació actual

Amb les dades obtingudes de l'estudi de consum energètic total, es recomanarà a la propietat, l'ajust del terme "potència contractada".

Consum energètic amb la nova instal·lació Led

Es realitzaran els càlculs dels consums previstos, després de l'execució de la nova instal·lació, amb tots els equips previstos, per al major estalvi energètic possible, com poden ser: equips de led, detectors de moviment, foto cèdules, etc.

Comparativa consums entre la instal·lació convencional i la instal·lació de led

S'informarà de totes les dades comparatives de la instal·lació existent i de la nova instal·lació d'eficiència energètica.

Instal·lació

Es presentarà un pressupost detallat de tots els materials a instal·lar així com la mà d'obra, necessària per executar el nou projecte d'il·luminació (la inversió total l'efectua Herrero Iluminación).

Pla d'Amortització

Després d'obtenir totes les dades econòmiques comparatius s'elaborarà un pla d'amortització, amb el propòsit de poder analitzar el temps necessari per obtenir el retorn de la inversió.